Veelgestelde vragen

Bedankt voor uw interesse in ETECH Training.

We voorzien u graag van alle nodige informatie die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen over uw opleidingsbehoeften.
We begrijpen dat het kiezen van de juiste training een ontmoedigende taak kan zijn, daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen samengesteld om u door het proces te helpen.

Onze sectie met veelgestelde vragen behandelt een breed scala aan onderwerpen, zoals cursusinhoud, kosten, registratie, annuleringsvoorwaarden en meer.
Wij zijn van mening dat transparantie de sleutel is als het gaat om training. Daarom wordt onze sectie Veelgestelde vragen regelmatig bijgewerkt om u nauwkeurige en actuele informatie te bieden.
We hopen dat je onze FAQ-sectie nuttig vindt en aarzel niet om contact met ons op te nemen als je nog vragen hebt.

IPC stond vroeger voor het Institute of Printed Circuits, daarna werd het het symbool voor The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits. Het is nu nergens meer een acroniem voor; IPC is gewoon de naam van het bedrijf.

Het business support team zal u hierbij helpen. Neem contact op met het business support team.

ETECH begrijpt de moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met het selecteren van de training die een student nodig heeft.
Voor meer hulp bij het selecteren van de beste klasse voor jou, neem gerust contact op met ons business support team op +31 (0)45 711 23 90 om je te helpen.

Een cursist kan elk van onze geautoriseerde IPC-trainingscentra bezoeken, gevestigd in Heerlen of in Eindhoven (Nederland), Manchester (Verenigd Koninkrijk), Manaus en Sao Paulo (Brazilië) of Ankara (Turkije). ETECH geeft op verzoek ook trainingen op locatie over de hele wereld.

Reiskosten zullen door de klant worden geregeld. ETECH kan op verzoek helpen bij het verstrekken van een lijst met hotelaanbevelingen, routebeschrijvingen en algemene informatie. Neem dan contact met ons op via +31 (0)45 7112390 of mail uw verzoek naar business.support@etech.training

Hoewel veel van onze klanten bedrijven zijn, bieden we tal van trainingsprogramma’s en certificeringen aan individuen zoals jij die hun vaardigheden willen verbeteren.

Open inschrijving en locaties
Een open inschrijving is ideaal voor kleine groepen en individuen.
Op onze locaties verzorgen wij cursussen met Open inschrijving op vaste data.
Tijdens deze klassikale training zijn medewerkers van verschillende bedrijven aanwezig. Hierdoor kun je al vanaf 1 persoon deelnemen, maar profiteer je toch van een aantrekkelijk groepstarief. Volledig verzorgd, inclusief een uitgebreide lunch.
Als u 4 of meer deelnemers heeft of als u een open inschrijvingsles wilt organiseren in uw regio/land, neem dan contact met ons opETECH-training of bel +31 45 711 23 90.

In-company of in-house training
Als u 4 of meer deelnemers heeft, kunt u overwegen een In-company of In-house training te volgen.
Alle IPC cursussen en alle trainingen kunnen op locatie worden gegeven op een in-company (in-house) basis.
Met dit cursusformulier wordt de cursus voor je organisatie gegeven op de locatie van je keuze. Een in-company cursus biedt je vele voordelen:

– De inhoud van de cursus is flexibel en kan worden aangepast voor je organisatie.
– De begin- en eindtijden van de cursus kunnen flexibel zijn.
– Je bespaart op reistijd en reiskosten voor de deelnemers.
– Je bepaalt bij ons de optimale grootte van de groep(en).
– Een in-company cursus kan vrij snel beginnen.

Geen probleem! We bieden ook trainingen op maat aan. Wilt u meer informatie?
Neem voor meer hulp gerust contact op met ons business support team via business.support@etech.training of +31 (0)45 711 23 90.

Ja, elke trainingslocatie biedt uitstekende parkeermogelijkheden. Bij de meeste trainingscentra is gratis parkeren beschikbaar.

Ja, het is mogelijk om de cursus 14 dagen voor de startdatum eenmalig zonder extra kosten te verzetten. Vervangende deelnemers worden geaccepteerd. Een nieuwe planning wordt overwogen en kan gedurende zes maanden worden ingewisseld. Een annulerings- of verplaatsingsbericht moet twee weken voorafgaand aan de les per post of e-mail worden verzonden. Voor cursussen die worden geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • Alle voorafbetaalde registraties – 15%
 • Tot twee weken voor aanvang van de Cursus – 25%
 • Tot een week voor aanvang van de Cursus – 50%
 • Minder dan een week voor aanvang van de Cursus – 75%
 • Op de dag van de cursus zelf – 100%

Voor een inschrijving die meer dan eens wordt verzet, wordt € 150,– administratiekosten in rekening gebracht en/of het annuleringsbeleid gevolgd.

Ja, u kunt uw cursus annuleren. Voor cursussen die worden geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • Alle voorafbetaalde registraties – 15%
 • Tot twee weken voor aanvang van de Cursus – 25%
 • Tot een week voor aanvang van de Cursus – 50%
 • Minder dan een week voor aanvang van de Cursus – 75%
 • Op de dag van de cursus zelf – 100%

Bij annulering op de trainingsdag en of een No Show op de geregistreerde lesdatum is de klant verantwoordelijk voor 100% van het inschrijvingsgeld. Bij restitutie wordt het collegegeld niet naar rato verrekend.

Zodra een contract tot stand is gekomen, behoudens een natuurramp buiten onze macht (Act of Nature), of andere onvoorziene extreme omstandigheden, zullen we je les niet annuleren. Wij houden onze beloften. We hebben dus maar één deelnemer nodig om de les door te laten gaan.

Vrijwel alle cursussen zijn maatwerk en er zijn te veel factoren die een rol spelen bij het bepalen van een prijs.
De prijs van een training is bijvoorbeeld afhankelijk van:

 • Het aantal deelnemers
  Hoe meer deelnemers, hoe lager de prijs per deelnemer
 • Locatie van de opleiding
  Wordt de training bij u op locatie gegeven of in ons trainingscentrum in Heerlen?
 • Op maat gemaakt trainingsprogramma
  Hoeveel en welke onderwerpen wil je behandelen tijdens de training?
 • Duur van de Cursus
  Is de training een certificering of hercertificering?
  Of wil je er graag een extra dag bij?

Neem contact op met onze business support viabusi ness.support@etech.training of +31 (0)45 7112390 om een offerte aan te vragen voor uw training of vul ons offerte aanvraagformulier in.

IPC-certificering is een certificaat dat door IPC wordt verstrekt aan personen in de elektronica-industrie en dat wordt afgegeven door erkende IPC-trainingscentra. De certificering bevestigt iemands kennis van IPC-standaarden en het vermogen om deze kennis toe te passen op de dagelijkse productieprincipes.

De cursist hoeft geen soldeerervaring/-kennis te hebben om een certificering te ontvangen, maar we raden wel aan dat de cursist soldeerervaring heeft voor onze praktijkgerichte cursussen (J-STD-001, IPC 7711-7721).

Een student kan specifieke modules kiezen, maar elke certificering heeft vereiste modules die moeten worden afgerond. Neem contact op met ons business support team voor meer informatie over hoe u de les kunt aanpassen die wordt bijgewoond.

Alle IPC-certificeringen zijn 2 jaar geldig.

De vervaldatum van uw certificering staat op uw certificaat en uiteindelijk is het uw verantwoordelijkheid om uw certificering actueel te houden. Zolang ETECH uw huidige e-mailadres heeft, sturen we een herinneringsbericht met data en locaties voor hercertificeringslessen. Bezoek onze website etech.training voor het meest recente schema om er zeker van te zijn dat u zich op tijd registreert.

Alle studenten kunnen binnen 6 maanden voor hun vervaldatum opnieuw certificeren om dezelfde vervalmaand plus 2 jaar te behouden.

Nee. Er zijn geen verlengingsperiodes meer toegestaan. Hercertificeringen moeten worden voltooid vóór de vervaldatum van het certificaat.

Het document IPC-beleid en -procedures is te vinden op de IPC-website of door te selecteren IPC Policy and Procedures.

Ja, u bepaalt zelf waar u uw hercertificering haalt. Wel dient u altijd een geldig certificaat te overleggen voordat u deelneemt aan de hercertificering.

Natuurlijk kun je via ETECH in contact komen met de trainer. Je kunt ons mailen op trainers@etech.training

IPC used to stand for the Institute of Printed Circuits, then it became the symbol for The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits. It now is no longer an acronym for anything; IPC is simply the name of the company.

The business support team will assist. Please contact ETECH’s business support team.

ETECH understands the difficulties that can go along with selecting the training that a student may need.
For more assistance with selecting the best class for you, please feel free to contact our business support team at +31 (0)45 711 23 90 to help you.

A student can attend any of our Authorized IPC Training center, located in Heerlen or in Eindhoven (Netherlands), Manchester (United Kingdom), Manaus and Sao Paulo (Brazil) or Ankara (Turkey). ETECH also conducts onsite Training upon request all over the world.

Travel expenses will be arranged by the customer. ETECH can assist in providing a list of hotel recommendations, directions and general information upon request.  Please contact us at +31 (0)45 7112390 or email your request to business.support@etech.training

While many of our clients are companies, we offer numerous training programs and certifications to individuals like yourself who are looking to advance their skills.​

Open enrollment & Locations
Open enrollment is ideal for small groups & individuals.
We provide courses with Open enrollment on fixed dates at our locations.
Employees of different companies are present during this classroom training. This allows you to participate from 1 person, but you still benefit from an attractive group rate. Fully catered, including an extensive lunch.
If you have 4 or more attendees or you would like to host an open enrollment class in your area/country, please contact ETECH-training or call us at +31 45 711 23 90.

In-company or In-house training
If you have 4 or more attendees, you may be consider a In-company or In-house training.
All IPC courses & all trainings can be provided on site on an in-company (in-house) basis.
With this course form, the course for your organization is provided on the location of your choice. An in-company course offers you many advantages:

– The course content is flexible and can be customized for your organization.
– Course starting and ending times can be flexible.
– You save on travel time and travel expenses for the participants in the location.
– You determine the optimal size of the group(s) with us.
– An in-company course can start quite fast.

No problem! We also offer customized training. Do you want more information?
For more assistance, please feel free to contact our business support team at business.support@etech.training or +31 (0)45 711 23 90 to help you.

Yes, every training location offers excellent parking options. Free parking is available at most training centers.

Yes, it is possible to reschedule the course, 14 days prior to the start date of the class without any extra costs. Substitute attendees are accepted. Rescheduling will be considered and redeemable for six months. A cancellation or rescheduling notice must be sent by mail, or e-mail two weeks prior to class. Courses that are cancelled will be subject to the following cancellation fees:

 • Any Prepaid Registrations – 15%
 • Til two weeks prior to the start of the Course – 25%
 • Til one week prior to the start of the Course – 50%
 • Less then one week before the start of the Course – 75%
 • Day Course starts – 100%

A class registration that’s rescheduled more than once is subject to a € 150,– administrative processing fee and/or follow the cancellation policy.

Yes, you can cancel your course. Courses that are cancelled will be subject to the following cancellation fees:

 • Any Prepaid Registrations – 15%
 • Til two weeks prior to the start of the Course – 25%
 • Til one week prior to the start of the Course – 50%
 • Less then one week before the start of the Course – 75%
 • Day Course starts – 100%

Cancellation on the training day and or a No Show on the registered class date the customer is responsible for 100% of the enrollment tuition fee. Tuition fees will not be pro-rated for a refund.

Once a contract has been established, barring a natural disaster outside our control (Act of Nature), or other unforeseen extreme circumstances, we won’t cancel your class. We keep our promises. So we need only one participant to continue the class.

Almost all courses are customized and there are too many factors that play a role in setting a price.
For example, the price of a training depends on:

 • The number of participants
  The more participants, the lower the price per participant
 • Training location
  Is the training provided on your premisses or at our training center in Heerlen?
 • Customized training program
  How many and which subjects do you like to be covered during the training?
 • Duration of the course
  Is the training a certification or recertification?
  Or do you like to add an extra day?

Please contact our business support at business.support@etech.training or +31 (0)45 7112390 to request a quotation for your training or fill out our quote request form.

IPC certification is a credential provided by IPC to individuals in the electronics industry, which is administered by licensed IPC training centers. The certification confirms a person’s knowledge of IPC standards and the ability to apply this knowledge to everyday manufacturing principals of printed circuit board applications.

The student is not required to have soldering experience/ knowledge to receive a certification, however, we do recommend that the students have soldering experience for our hands-on courses (J-STD-001, IPC 7711-7721).

A student can choose specific modules, however, each certification has prerequisite modules that must be completed. Please contact our business support team for more information on how you can customize the class that will be attended.

All IPC certifications are valid for 2 years.

Your certification’s expiration date is printed on your certificate and ultimately it is your responsibility to keep your certification current. As long as ETECH has your current e-mail, we will send a reminder notice with dates and locations for re-certification classes.  Visit our website at etech.training for the latest schedule to be sure you register in advance.

All students can recertify within 6 months before their expiration date in order to keep the same expiration month plus 2 years.

No. There are no longer any grace periods allowed. Re-certifications must be completed prior to the certification expiration date.

The IPC Policy and Procedures document can be found on the IPC website or by selecting IPC Policy and Procedures.

Yes, you are free to decide where you will obtain your recertification. However, you must always provide a valid certificate before you participate in the recertification.

Of course you can get in touch with the trainer via ETECH. You can email us at trainers@etech.training